اطلاعیه و فرم ها

نرخ ها و اطلاعیه های هتل  آهوان چابکسر

 


 

نرخ ويژه مسافرين عادي  شركت  

دانلود فرم درخواست

 

نرخ ويژه كارمندان و بازنشستگان بانك تجارت 

دانلود فرم درخواست


نرخ ويژه شرکت های وابسته به بانك تجارت  

دانلود فرم درخواست


نرخ ويژه سازمان نظام پزشکی 

دانلود فرم درخواست

 

نرخ ويژه مشتریان بانک تجارت 

دانلود فرم درخواست

 


نرخ ها و اطلاعیه های هتل  آهوان بابلسر

 

نرخ ويژه نوروزي مسافرين عادي  سال  1397 از تاریخ 1396/12/27 الی 1396/01/15

دانلود فرم درخواست

 

نرخ ويژه نوروزي كارمندان و بازنشستگان بانك تجارت سال 1397 از تاریخ 1396/12/27 الی 1397/01/15

دانلود فرم درخواست


نرخ ویژه دفاتر شرکت خدمات مسافرتی و دفاتر رزرواسیون هتل ها سال 1397 از تاریخ 1396/12/27 الی 1397/01/15

دانلود فرم درخواست


نرخ ويژه نوروزي سازمان نظام پزشکی سال 1397 از تاریخ 1396/12/27 الی 1397/01/15

دانلود فرم درخواست